Jednostrani raskid ugovora

POTROŠAČ / KUPAC:

__________________________________
(ime i prezime, adresa)

__________________________________
(e-mail, telefon)

Kaeto promo d.o.o
web stranica Kaeto.hr
Lipovec 89 a, 49282 Konjščina
e-mail: info@kaeto.hr

Ja __________________________________________, izjavljujem da jednostrano raskidam
ugovor o kupoprodaji na daljinu za: broj narudžbe ___________________, datum narudžbe
_________________, datum isporuke ____________________.
Proizvodi:
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.
Način plaćanja narudžbe:
a) Pouzećem (navesti IBAN tekućeg računa za povrat novca)
b) Virmanom/Internet bankarstvom (povrat vršimo na IBAN sa kojeg je zaprimljena uplata).
Robu koju sam primila/primio obvezujem se u zakonskom roku vratiti (14 dana), s primljenim
računom, na gore navedenu adresu.

U ___________ , dana __________ _________________________
(vlastoručni potpis, ukoliko se obrazac ispunjava na papiru)
Potpisani primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete poslati na gore navedenu
email adresu.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo vam bez
odgađanja, elektroničkom poštom. Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati ni u kakve
svrhe osim onih za koje su prikupljeni.

UPUTE O POSTUPKU JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA
Potrošač/kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku od
14 dana od dana kada je potrošaču/kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane
potrošača/kupca roba predana u posjed. Da bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid
ugovora, potrošač mora obavijestiti Kaeto d.o.o o svojoj odluci o jednostranom raskidu
ugovora i to putem ovog obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge
nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju za raskidom ugovora, poslane poštom ili
elektroničkom poštom (u kojoj su navedeni ime i prezime, adresa, broj telefona i adresa
elektroničke pošte, te ugovor/narudžba koji potrošač raskida).
U slučaju jednostranog raskida ugovora potrošač snosi izravne troškove povrata robe, i
dužan je vratiti robu Kaeto d.o.o neoštećenu, bez nepotrebnog odgađanja, putem pružatelja
poštanskih usluga, zajedno s računom, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je
uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora trgovcu. Smatra se da je potrošač/kupac
izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka naprijed navedenog roka poslao robu
trgovcu.
Potrošač/kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja
robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Kaeto d.o.o dužan je bez odgađanja, a najduže u roku od 14 dana od dana zaprimanja
obavijesti potrošača o jednostranom raskidu ugovora, vratiti potrošaču iznos koji je platio, ali
ne prije nego što roba bude vraćena. Povrat novca bit će izvršen na IBAN račun kupca.
U slučaju da je roba koju potrošač/kupac vraća oštećena i nije za daljnju prodaju, Kaeto d.o.o
nije obvezan prihvatiti povrat takve robe. U slučaju da je robi rukovanjem potrošača
umanjena vrijednost, Kaeto d.o.o ima pravo na razmjerno umanjenje iznosa koji vraća
potrošaču.